ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ ทองล้วน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ พานเงิน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีพิพัฒนคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตบูรพาสถิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเชื่อมจิต ศุภสร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวเรียน บุญถม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี กัลปพฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด แขมารัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ทองล้วน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต สิตะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ศรีมหันต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล ทองล้วน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทำนอง เดชผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :