ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุนทร พูลเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2