ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3

นายฉลาด ปรัชญาอภิบาล
ครู คศ.3