ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบรรจบ ชุมนุม
ครู คศ.3

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3