ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุชนี ทาตระกูล
ครู คศ.3