ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครู คศ.3

นางสาวกัลยา รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง
ครูผู้ช่วย