ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายนิยม ฤทธิ์มนตรี
นักการภารโรง