ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นางนุชนี ทาตระกูล
ครู คศ.3

นางสาวอรุณี เปลื้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ