ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูบรรณรักษ์

นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครู คศ.3

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3

นางรัชนี อักษรศรี
ครู คศ.3

นางพูนศิลป์ พลเขตต์
ครู คศ.3