ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายประถมศึกษา

นางกิ่งกาญจน์ สุขสำราญ
ครู คศ.3

นางสุดาพร คำแหง
ครู คศ.3

นางพูนศิลป์ พลเขตต์
ครู คศ.3

นางไพมณี ไกรยวงษ์
ครู คศ.3

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3

นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครู คศ.3

นางอรุณศรี บุญยิ่ง
ครู คศ.3