ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายประถมศึกษา

นางสุดาพร คำแหง
ครู คศ.3

นางพูนศิลป์ พลเขตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3

นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0