ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายประถมศึกษา

นางกิ่งกาญจน์ สุขสำราญ
ครู คศ.3

นางสุดาพร คำแหง
ครู คศ.3

นางพูนศิลป์ พลเขตต์
ครู คศ.3

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ครู คศ.3

นางสุชีรา วัชรานันทกุล
ครู คศ.3

นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ครู คศ.3