ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายมัธยมศึกษา

นางรัชนี อักษรศรี
ครู คศ.3

นางนุชนี ทาตระกูล
ครู คศ.3

นายสุนทร พูลเพิ่ม
ครู คศ.3

นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ครูผู้ช่วย