ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรุณศรี บุญยิ่ง
ครู คศ.3

นางรัชนี อักษรศรี
ครู คศ.3