ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประหยัด โพธิ์ศิริ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบริหารงานบุคคล

นางกิ่งกาญจน์ สุขสำราญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนุชนี ทาตระกูล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป