ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892804334
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มิถุนายน 2520 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี อำเภอเดชอุดม ครู 2
1 พฤษภาคม 2527 โรงเรียนบ้านยางขี้นก อำภอเขื่องใน อาจารย์ 1
15 พฤษภาคม 2529 โรงเรียนบ้านโพนสิม อำเภอเขื่องใน ครูใหญ่
1 ธันวาคม 2535 โรงเรียนบ้านหนองแปก อำเภอบุณฑริก อาจารย์ใหญ่
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒)
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑)
3 แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓)
4 แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5 แบบคำขอ
6 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ