ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานบัณฑิตน้อย ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

จัดงานบัณฑิตน้อย ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนที่ผ่านการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการสร้างรากฐานชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อเตรียมเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,09:13   อ่าน 631 ครั้ง