ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
27 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอีกรุ่นที่โรงเรียนภาคภูมิใจ นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณ แต่มีผลการสอบ O-NET เฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 50 บอกลูกๆว่า ไปเรียนต่อลูกๆ ต้องตั้งใจเรียน ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เพราะลูกต้องไปเผชิญกับสังคมการแข่งขันและอันตราย ขอให้ลูกๆนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่ลูกๆถูกบ่มเพาะที่โรงเรียนบ้านปะอาว ลูกต้องถอดบทเรียนสิ่งที่ลูกจะทำทุกเรื่องโดยใช้ 2 เงื่อนไข (ความรู้ คุณธรรม) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน) 4 มิติ (วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) ถ้าเรื่องใดหรือกิจกรรมใดไม่ถูกต้องให้ละเว้น หลีกหนี แล้วลูกจะอยู่อย่างปลอดภัย
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,08:49   อ่าน 247 ครั้ง