ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 255
แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 234
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 15 เมื่อ 15 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.3 KB 184
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 12 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.79 KB 193
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.71 KB 808
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 137
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 176
คำอธิบายการกรอก ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.92 KB 171
แบบพิมพ์ ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 217
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 348
มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 89
ข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.16 KB 176
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.65 KB 361
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.97 KB 197
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.19 KB 219
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 456
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.6 KB 181
ภาระงานครูโรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 229
หลักสูตรค่ายอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.81 KB 228
ร่างรายงาน สมศ รอบ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.1 KB 610
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.1 132
ข้อบังคับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.07 KB 276
ระเบียบว่าด้วยการทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 184
คู่มือการใช้ กพ.7 อิเลคทรอนิค 130
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 4603