ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 263
แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 243
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 15 เมื่อ 15 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.3 KB 191
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 12 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.79 KB 199
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.71 KB 816
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 142
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 182
คำอธิบายการกรอก ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.92 KB 177
แบบพิมพ์ ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 226
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 374
มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 96
ข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.16 KB 183
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.65 KB 368
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.97 KB 209
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.19 KB 227
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 467
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.6 KB 190
ภาระงานครูโรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 237
หลักสูตรค่ายอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.81 KB 238
ร่างรายงาน สมศ รอบ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.1 KB 618
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.1 138
ข้อบังคับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.07 KB 283
ระเบียบว่าด้วยการทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 194
คู่มือการใช้ กพ.7 อิเลคทรอนิค 138
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 4662