ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 258
แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 240
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 15 เมื่อ 15 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.3 KB 188
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 12 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.79 KB 196
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.71 KB 812
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 140
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 179
คำอธิบายการกรอก ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.92 KB 175
แบบพิมพ์ ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 223
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 366
มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 93
ข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.16 KB 180
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.65 KB 366
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.97 KB 205
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.19 KB 223
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 461
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.6 KB 186
ภาระงานครูโรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 234
หลักสูตรค่ายอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.81 KB 235
ร่างรายงาน สมศ รอบ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.1 KB 613
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.1 135
ข้อบังคับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.07 KB 279
ระเบียบว่าด้วยการทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 191
คู่มือการใช้ กพ.7 อิเลคทรอนิค 134
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 4638