ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 268
แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 247
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 15 เมื่อ 15 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.3 KB 195
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 12 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.79 KB 203
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.71 KB 820
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 147
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 187
คำอธิบายการกรอก ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.92 KB 182
แบบพิมพ์ ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 231
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 394
มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 100
ข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.16 KB 187
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.65 KB 372
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.97 KB 214
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.19 KB 231
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 470
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.6 KB 194
ภาระงานครูโรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 242
หลักสูตรค่ายอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.81 KB 241
ร่างรายงาน สมศ รอบ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.1 KB 621
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.1 142
ข้อบังคับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.07 KB 287
ระเบียบว่าด้วยการทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 198
คู่มือการใช้ กพ.7 อิเลคทรอนิค 141
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 4848