ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กำหนดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 273
แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 249
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 15 เมื่อ 15 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.3 KB 198
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 12 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.79 KB 205
รางวัลระดับชาติที่ ก.ค.ศ.รับรอง ว 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.71 KB 823
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 153
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.46 MB 192
คำอธิบายการกรอก ปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.92 KB 186
แบบพิมพ์ ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.38 KB 235
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 402
มาตรฐานเว็ปไซด์ภาครัฐ 103
ข้อตกลงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ปี 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.16 KB 194
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับปฐมวัย ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.65 KB 377
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.97 KB 225
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.19 KB 235
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.15 KB 475
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสู่มาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.6 KB 197
ภาระงานครูโรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.46 KB 244
หลักสูตรค่ายอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.81 KB 246
ร่างรายงาน สมศ รอบ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.1 KB 625
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อบ.1 145
ข้อบังคับสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.07 KB 291
ระเบียบว่าด้วยการทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 202
คู่มือการใช้ กพ.7 อิเลคทรอนิค 143
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 4901