ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รำกลองตุ้ม/ร้องเพลงกล่อมเด็ก/สวดสรภัญญะ

นางบุบผา  สิตะวัน

ด้านการแสดง(ฟ้อนรำกลองตุ้ม/ร้องเพลงกล่อมเด็ก/สวดสรภัญญะ)

วันเดือนปีเกิด   ๑๒ เมษายน ๒๔๘๔

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน(ต.ปะอาว)         อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  -ด้านการแสดงชอบทางด้านการแสดงจึงฝึกหัดฟ้อนรำกลองตุ้มจากบรรพบุรุษ และมีเสียงที่ค่อนข้างไพเราะมหาวิทยาลัยมหิดลจึงให้หัดร้องเพลงกล่อมเด็ก และบันทึกเป็นแผ่นซีดีไว้เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้   และพระครูศรีพิพัฒนคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ฝึกให้ท่องสรภัญญะ และส่งเข้าประกวด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

 ประวัติการถ่ายทอด     - ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบานปะอาว เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว และเยาวชนในตำบลปะอาว

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - แสดงเนื่องในงานเทศกาลต่างๆเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน แสดงในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองอุบลราชธานี ทั้งเพื่อการกุศลและเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ด้านการทำพานบายศรีสู่ขวัญ

ด้านการทำพานบายศรีสู่ขวัญ/ขันหมากเบ็ง

นางบุปผา  โพธิ์ศิริ

วันเดือนปีเกิด   ๑ ตุลาคม ๒๔๘๑

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน (ต.ปะอาว)      อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  เนื่องจากเป็นงานฝีมือของคนเฒ่าคนแก่ ชอบจึงฝึกปฏิบัติจากการช่วยคนเฒ่าคนแก่ทำพาน และใช้เวลาว่างหมั่นฝึกฝนด้วยตนเอง

 ประวัติการถ่ายทอด     - สอนเด็กนกเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว และฝึกสอนให้นางสำราญ  แววคุ้ม

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - ใช้ในการบูชาพระในวัด ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานบวช บายศรีสู่ขวัญ และงานแต่งงาน ทั้งเพื่อการกุศลและเป็นรายได้เสริม

ด้านจักสาน

ด้านการจักสาน

ชื่อ-สกุล นายหนู  คล่องแคล่ว                        

วันเดือนปีเกิด   ๑ กันยายน ๒๔๗๕

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน (ต.ปะอาว)        อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อุปสมบทนา ๓ พรรษา จนสามารถสอนหนังสือธรรมแก่สามเณรหรือพระบวชใหม่ได้

ประวัติองค์ความรู้  เนื่องจากเป็นงานฝีมือของคนเฒ่าคนแก่ ชอบจึงฝึกปฏิบัติจากการช่วยคนเฒ่าคนแก่จักสานใช้เวลาว่างหมั่นฝึกฝนด้วยตนเอง

 ประวัติการถ่ายทอด     - ฝึกสอนให้นายหนู   พลเขตต์ และนายสม  สิตะวรรณ

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - ใช้ในครัวเรือน เพื่อการกุศลและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการแสดง(ตีกลองตุ้มเป่าแคน,เป่าโหวตและดีดพิณ)และเป็นหมอพราหมณ์)

ชื่อ-สกุล นายสีกุล   ทองล้วน                          

วันเดือนปีเกิด   ๑๓ มกราคม ๒๔๗๗

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  -ด้านการแสดงชอบทางด้านการแสดงจึงฝึกตีกลองตุ้ม เป่าแคน เป่าโหวต และดีดพิณ  ตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากบรรพบุรุษ

                                    - ด้านหมอพราหมณ์ เรียนวิชาจากบรรพบุรุษ

 ประวัติการถ่ายทอด     - ด้านการแสดงถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบานปะอาว เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปะอาว และเยาวชนในตำบลปะอาว

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - ด้านการแสดง แสดงเนื่องในงานเทศกาลต่างๆเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน แสดงในงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี งานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองอุบลราชธานี ทั้งเพื่อการกุศลและเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

ด้านการแสดง(หมอแคน)

ด้านการแสดง(เป่าแคน)/หมอยา(หมอเป่า)

ชื่อ-สกุล นายผัน   โพธิ์ศิริ                               

วันเดือนปีเกิด   ๑๘  สิงหาคม  ๒๔๘๗

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๕ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน(ต.ปะอาว)         อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  -ฝึกเป่าแคนโดยฝึกปฏิบัติจริง  ตั้งแต่เรียนจบระดับชั้น ป.๔ จาก(ปู่)  นายวร  พรหมศิริ ได้แก่เพลงเต้ย หล่อง พม่า ตังหวายเป็นต้น

                                    - ด้านหมอ เรียนวิชามนต์ต่อกระดูกด้วยวิธีการเป่ารักษากระดูกหัก แขน ขา หัก ทั้งคนและสัตว์ และเป่ารักษาโรคตาแดง คางทูม จาก(ปู่)นายวร  พรหมศิริ เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๔๐ สาเหตุที่เรียนเนื่องจากปู่มีอายุมาก ป่วยและต้องการถ่ายทอดวิชาการรักษาให้บุตรหลานรักษาไว้เป็นมรดกตกทอด

ประวัติการถ่ายทอด     - ด้านการแสดง(เป่าแคน)ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นายนนท์ ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพมหานคร และ(หลาน)เด็กหญิงนุสรา  คุณพาที ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการฝึกซ้อม

                                          - ด้านหมอยา(หมอเป่า) ถ่ายทอดให้นายอัสนี  กตัญญู หมู่ ๕ บ้านปะอาว

 ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - ด้านการแสดงเป่าแคนประกอบดตรีวงพิณแคน เป่าแคนให้หมอลำกลอนเนื่องในงานเทศกาลต่างๆทั้งเพื่อการกุศลและเป็นรายได้ของครอบครัว

ด้านหมอพราหมณ์

ด้านหมอพราหมณ์(ข้าวจ้ำ)

ชื่อ-สกุล นายทอง   พันธ์วัตร                          

วันเดือนปีเกิด    ๑๗  มีนาคม  ๒๔๘๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๓ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน (ต.ปะอาว)        อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผ่านการอุปสมบท ๑ พรรษา

ประวัติองค์ความรู้  เนื่องจากเป็นความเชื่อของคนในชุมชน ที่บรรพบุรุษพาปฎิบัติเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจึงถือปฏิบัติและสืบทอดมาจนปัจจุบัน จึงเรียนรู้และสืบทอดจากพ่อคือนายทอน    พันธ์วัตร

 ประวัติการถ่ายทอด     - ยังไม่มีการถ่ายทอดให้ใคร

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - เป็นผู้นำในการประกอบพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลเจ้าปู่ตำบลปะอาวเพื่อนำความสุขสู่สังคมชุมชนและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีในชุมชนไม่มีค่าตอบแทน แต่มีผลต่อจิตใจ

ด้านหมอพราหมณ์

ด้านหมอพราหมณ์(บายศรีสู่ขวัญ)

ชื่อ-สกุล นายคูณ   ทองล้วน                            

วันเดือนปีเกิด    ๒๕  เมษายน  ๒๔๗๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน (ต.ปะอาว)        อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผ่านการอุปสมบท ๒ พรรษา สามารถสอนหนังสือธรรมะสามเณร พระภิกษุบวชใหม่ได้ 

ประวัติองค์ความรู้   เรียนรู้จากพ่อใหญ่คูณ  สรชาติ เพราะบ้านใกล้เคียงกัน

ประวัติการถ่ายทอด     - ถ่ายทอดให้นายสีกุล  ทองล้วน

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  - เป็นผู้นำในการประกอบพิธีสู่ขวัญบายศรี สูตรขวัญ ในงาพิธีต่างๆ เช่นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯเพื่อเป็นรายได้เสริมครอบครัวและเป็นการกุศล

ด้านการทอผ้าไหม

ด้านการทอผ้าไหม

ชื่อ-สกุล นางอุดม  สารชาติ                            

วันเดือนปีเกิด   ๒๒ กันยายน ๒๔๘๑  

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน(ต.ปะอาว)         อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  ศึกษาโดยการฝึกปฏิบัติจากมารดา ตั้งแต่เรียนจบระดับชั้น ป.๔ (อายุ ๑๒ ปี) และฝึกอบรมการย้อมสีไหมธรรมชาติเพิ่มเติมจากองค์การแคร์จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการถ่ายทอด     ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน เช่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว  โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนลือคำหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฯลฯ

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  ทอผ้าไหมเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือน และจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว

หมอลำกลอน

ด้านการแสดง(หมอลำกลอน)

ชื่อ-สกุล นางสมบูรณ์  ประสมทอง                               

วันเดือนปีเกิด   ๙  สิงหาคม  ๒๔๘๔

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๖ บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

การศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านปะอาว ต.หนองขอน(ต.ปะอาว)  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ประวัติองค์ความรู้  ฝึกหมอลำกลอนโดยการขอกลอนลำมาฝึกท่องจำ หัดร้องหดรำจากพ่อใหญ่คำดี (บ้านข่าโคม ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี) ตั้งแต่เรียนจบระดับชั้น ป.๔ (อายุ ๑๔ ปี) ต่อมาฝึกและเป็นหมอลำเพลินกับคณะพ่อสังวาล ซื่อสัตย์ จนคนเลิกนิยม จึงหันกลับมาลำกลอนจนปัจจุบัน

ประวัติการถ่ายทอด     ถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอลำบุญยัง  พิญฑพงษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นหมอลำซิ่งอาศัยอยู่บ้านข่าโคม .ปะอาว อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี นายสุทัศน์ (ไม่ทราบนามสกุล) บ้านโพธิ์ ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และฝึกแบ่งปันกลอนลำให้กับเพื่อนในหมู่บ้านได้แก่แม่เขียวพร ซื่อสัตย์ แม่บุบผา  สิตะวัน เป็นต้น

ประโยชน์ที่ใช้/ลักษณะ  รำในงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานบุญมหาชาติ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์ งานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงานฯลฯ ทั้งเพื่อการกุศลและเป็นรายได้ของครอบครัว