ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องสมุด
ห้องสมุด
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนา
มาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB
เว็บไซด์ห้องสมุดต่างๆ

http://www.nlt.go.th/th_index.htm  สำนักหอสมุดแห่งชาติ

http://www.elib-online.com/  ห้องสมุด  E lib

http://www.radompon.com/  บทเรียนออนไลท์วิชาการคอมพิวเตอร์

http://www.learn2betterlife.com/index.php  ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

http://web.ku.ac.th/nk40/nk/index.html  ห้องสมุด

www.thaigifted.org  ร่วมสร้างอัฉริยภาพเด็กไทย

http://203.172.217.149/mathrally/math/mathrally.html ค่ายอัฉริยภาพคณิตศาสตร์

http://www.mc41.com/game/menu.htm   เกมคณิตศาสตร์

http://www.mc41.com/move/art-math/art-math01.htm  คณิตศาสตร์ศิลป์

http://glr.egat.co.th/index.asp ห้องเรียนมีเขียว

http://lib.vit.src.ku.ac.th/main/webopac.asp ห้องสมุด

http://www.library.msu.ac.th/web/  ห้องสมุด ม.มหาสารคาม

http://www.libraryhub.in.th/  บล็อกวงการห้องสมุด

http://elibrary.nfe.go.th/index.php  สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน

http://www.intellect.co.th/index.php ห้องสมุดมีชีวิต อินเทลเลคท์

โครงสร้างการบริหารห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.67 KB