ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.5 KB
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 2

จำนวนนักเรียนชาย  หญิง  แยกตามชั้น ปีการศึกษา 2555

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล1/1

6

11

17

อนุบาล1/2

5

11

16

อนุบาล2/1

11

8

19

อนุบาล2/2

11

8

19

รวม

33

38

71

ประถมศึกษาปีที่1

19

10

29

ประถมศึกษาปีที่2/1

12

11

23

ประถมศึกษาปีที่2/2

9

11

20

ประถมศึกษาปีที่3

19

16

35

ประถมศึกษาปีที่4

20

16

36

ประถมศึกษาปีที่5

14

19

33

ประถมศึกษาปีที่6

18

17

35

รวม

111

100

211

มัธยมศึกษาปีที่1

13

11

24

มัธยมศึกษาปีที่2/1

13

9

22
มัธยมศึกษาปีที่2/216

6

22

มัธยมศึกษาปีที่3/1

15

11

26

มัธยมศึกษาปีที่3/2

15

11

26
รวม

72

48

120

รวมทั้งสิ้น

216

186

402