ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ
                1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                      2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                       3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                       4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                       5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                       6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                       7. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 1. เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 2. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

         3. บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

         4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

         5. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

         6. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับท้องถิ่น และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

         7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์
กลยุทธ์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความดีสากลพื้นฐาน และมีคุณธรรมพื้นฐาน

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้คุณธรรมนำความรู้ สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบเครือข่ายเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านวัฒนธรรมดำรงตนอย่างพอเพียง

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  พอเพียงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน