ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

สร้างคนดี มีสติปัญญา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญาของโรงเรียน

 “ ปญฺญา นรานํ  รตนํ  โหติ
ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

ค่านิยมองค์การ

เป็นองค์กร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่แท้ ซึ่งมีิอิสระ และมีความเป็นเอกภาพ

PAAO  Core  Values

P  -  Participation
A  -  Authentic Learning     

A  -  Autonomy O  -  Oneness

อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านปะอาว 

สืบสานวัฒนธรรม  ดำรงตนอย่างพอเพียง

 

สืบสานวัฒนธรรม  เป็นการดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่ดีที่เป็นรากเหง้าของชุมชน ด้วยการปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เรียน ในการดำรงไว้และพัฒนาวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

ดำรงตนอย่างพอเพียง เป็นวิถีการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ คือ

๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไก

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปะอาว

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นวิสัยทัศน์
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 974.5 KB