ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ยึดรูปแบบผอบทองเหลือง

ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปะอาวที่รู้จักกันทั่วไป

ความหมายที่ต้องการสื่อ

-  เส้น รูปร่างภายนอก(Out line) หมายถึง ตัวโรงเรียนหรือสถานศึกษา

-  ลายเส้นที่เกี่ยวร้อยกันอยู่ข้างใน หมายถึง ดอกบัวอันเป็นตราประจำจังหวัดความร่วมมือและความเป็นเอกภาพ


-  ลายเส้นบนและยอด  หมายถึง เป้าหมายในการทำงาน

            -  ป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง ความภาคภูมิใจ


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประชานาถ

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 ขาว เหลือง

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สะอาด

เหลือง  หมายถึง  ปัญญาอันเป็นแสงสว่าง


คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน

สะอาด  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยางนา

อักษรย่อ
อักษรย่อ

ป.อ.