ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีปะอาว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 2556
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร สปช.105/29(ปรับปรุง) 2 ชั้น ไต้ถุนโล่ง