ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 820,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร สปช.205/26