ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ปู่แสนนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,640,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร สปช 105/29