ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร รักปะอาว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,338,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ปู่แสนนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,640,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 820,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 625,570
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 709,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธอาศรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 90000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 120000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศรีปะอาว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 2556
เพิ่มเติม..